Seznam gradiva

111 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Jevnikar Martin, Rustja Josip, Doktorič David, Čermelj Lavo
130 let od prvega slovenskega časopisa v Trstu; Naši fantje; Mladika (18.2.1922-5.10.1927); Godbeni krožek v Gorici in okolici; Kaj bo z našimi društvi in z njih premoženjem; Zveza prosvetnih društev v Gorici; Pevski zbor pod vodstvom g. učitelja
Razvoj zadružništva v Julijski krajini; Zadružna zveza v Gorici; Naša organizacija; Društveno življenje v Slovenskem Primorju med obema svetovnima vojnama

slovenski ZGODOVINA Fotokopija

150 LET PREDŠOLSKIH USTANOV NA SLOVENSKEM IN 35 LET SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

30 LET GORIŠKE GIMNAZIJE: 1947 - 1977 .- NOVA GORICA, 1977
GIMNAZIJA NOVA GORICA
1977 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

70 let Nove Gorice (Primorske novice, maj-avgust 2017) : izrezani časopisni prispevki ob 70-letnici Nove Gorice, objavljeni v časopisu Primorske novice od maja do avgusta 2017 (gradivo je tudi v E-obliki na DIGITALNEM ARHIVU PANG)
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2017 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Slokar Daša
Ajdovščina med leti 1945-1947 v luči lokalnih virov : diplomsko delo

2010 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

ANNUARIO ANNO SCHOLASTICO 1927-1928.- PADOVA, 1929
GIMNASIO VINCENZO ARBARELLO TOLMIN
1929 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Konič Patricija
Arhivsko gradivo : diplomsko delo visokošolskega programa

2004 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija

BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ITALIJI MED DVEMA VOJNAMA 1918 - 30.4.1945
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1966 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
KOLERIČ ANTONIJA, PERTOT MARJAN
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ITALIJI OD 1.I.1955 DO 31.XII.1964 .- TRST, 1970
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1970 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
KOLERIČ ANTONIJA, PERTOT MARJAN
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ITALIJI OD 1.V.1945 DO 31.XII.1954 .- TRST, 1969
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1969 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Jež Pavel - Stanko
BITKA PRI FONIH : 6. 4. 1943 : spomini
SAMOZALOŽBA
slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

BRDA: 25. maj 1958 (na dan občinskega praznika Brd odkrili spomenik velikemu slovenskemu umetniku Srečku Kumarju)
ODBOR ZA POSTAVITEV SPOMENIKA SREČKU KUMARJU
1958 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Repič Marija, Leban Erika
Col v času italijanske okupacije in rekrutacija colskih fantov v italijansko vojsko [naloga za gibanje znanost mladini za zgodovino, Srednja naravoslovna šola Veno Pilon Ajdovščina]
SAMOZALOŽBA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Pervanje Edvin, Hočevar Jože A.
Četrta prekomorska brigada in zavezniška pomoč NOV in POJ [zbirka Knjižnica NOV in POS]
PARTIZANSKA KNJIGA
1969 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Ludwig Schiviz von Schivizhoffen
Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca

1904 nemški PRIROČNIKI Fotokopija
Ludwig Schiviz von Schivizhoffen
Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain

1905 nemški PRIROČNIKI Fotokopija

DESET LET ŽIVLJENJA NA NOVOGORIŠKI GIMNAZIJI 1947-1957.-NOVA GORICA, 1958
GIMNAZIJA NOVA GORICA
1958 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
RIEDEL HANS
DIE ISONZO - FRONT VON 1915-1917

nemški ZGODOVINA Fotokopija
BONAMORE D.
DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A TRIESTE E GORIZIA .- MILANO, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
PIRQUET SILVERIO
DNEVNIK MOJEGA PRVEGA BIVANJA V DOBROVEM 1888 .-

francoski ZGODOVINA Fotokopija
Čermelj Lavo
DODATEK K RAZPRAVI "POLITIČNO-UPRAVNA RAZDELITEV JULIJSKE KRAJINE" ZA DOBO OD 30. NOVEMBRA 1927 : (fotokopija iz LUČ: poljudno-znanstveni zbornik II, 1928)

1928 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

DOKUMENTATION UBER DEN NEUBAU HAUPTSTAATSARCHIV AUFGESTELLT VOM STAATSHOCHBAUAMT DUSSELDORF.-DUSSELDORF

nemški ARHIVISTIKA Fotokopija
Kacin Anton, Furlan Janko, Radovič Anton, Ivanov C.,
Dolga pot do zakona za slovenske šole; Spomini s koprskega učiteljišča; Kaj mora vsak vojni oškodovanec znati; Šentvidskogorska planota; Paberki o novem civilnem procesu; Dramsko društvo v Gorici; Telovadno društvo v Idriji

slovenski ZGODOVINA Fotokopija

DREVESA : kazalo posameznih številk od letnika 1994 do 2003
SLOVENSKO RODOSLOVNO DRUŠTVO
1994 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
RUDOLF ANDREJKA
DRUŠTVENO PRAVO V SLOVENIJI.- LJUBLJANA, 1928
SAMOZALOŽBA
1928 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
SEDMAK DRAGO
FAŠIZEM IN SLOVENCI NA GORIŠKEM 1920-1926 .- (FOTOKOPIRANA DIPLOMSKA NALOGA)

slovenski ZGODOVINA Fotokopija

Gemeindelexicon von Krain, bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900 = Leksikon občin na Kranjskem, na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1900 (fotokopija za sodni okraj Vipava), Wien=Dunaj, 1905

1905 nemški PRIROČNIKI Fotokopija
Zorzi Elio
Gli impianti idroelettrici del medio Isonzo : Un imponente piano di realizzazione autarchica in via di attuazione [estratto /separat/ dalla rivista "Le tre Venezie"] : - hidroelektrarne

1938 italijanski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Gregorič Ana
Grad Lože : O kmetijski šoli na gradu v Ložah pri Vipavi med letoma 1946 in 1961 [diplomsko delo]

2014 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

GUIDA DEI SERVIZI SCOLASTICI NELLE PROVINCIE DI TRIESTE - FIUME - GORIZIA - POLA - ZARA
R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRIESTE
UFFICIO BIBLIOTECA
1934 italijanski PRIROČNIKI Fotokopija

GUIDA: PRATICA DELLA CITTA DI GORIZIA.-GORICA, 1922 (FOTOKOPIJE)

1922 italijanski PRIROČNIKI Fotokopija
Marsano M.
I Pascoli alpini dell'Alto e Medio Isonzo
Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provincia di Gorizia
1932 italijanski DOMOZNANSTVO Fotokopija
VERBIČ MARIJA
IDRIJSKI RUDNIK DO KONCA 16. STOLETJA: INAVGURALNA DISERTACIJA .- 1966

1966 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
PERRONI
INVENTARIO GENERALE DELLE CARTE CONSERVATE NEL R.ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE E NELLA SEZIONE D'ARCHIVIO DI STATO DI FIUME

1933 slov., italij. ARHIVISTIKA Fotokopija
Orel Urban
Italijanski kolonializem in Slovenci kot vojaki in delavci v Italijanski vzhodni Afriki 1935-1940 : magistrsko delo [Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino]
SAMOZALOŽBA
2020 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Jedrlinič Alda
Ivan Kacin (1884-1953) - orglar in Paul J. Šifler (r. 1911) - skladatelj, organist : diplomska naloga

1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA Fotokopija

IZOBRAŽEVANJE ODRASLE MLADINE 1870 - 1941: KMETIJSKO BERILO ZA NADALJEVALNE TEČAJE LJUDSKIH ŠOL IN GOSPODARJEM V POUK.-LJUBLJANA, 1975
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1975 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Bandić Ivan
Kako se nekad brojalo i računalo = Kako se je nekoč štelo in računalo, Priloga: Trentarske številke [prevod: Kamil Arčon]

1949 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Lovrenčič Joža
Kažipot na Sveto goro pri Gorici : (Knjižice št. 137a, Ljubljana-Rakovnik 1939)

1939 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Drole Ernesta
KLUB STARIH GORIŠKIH ŠTUDENTOV (kratki življenjepisi osebnosti, ki so jim člani Kluba starih goriških študentov postavili spominsko ploščo ali spomenik)

1999 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Abram Jožef - uredil
Kobjeglavski pasijon : spisal Ivan Drašček, kurat v Kobjeglavi
SAMOZALOŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

KRONIKA MESTA NOVA GORICA 1945-1947, 1947-1954.

slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

KRONOLOGIJA DOGODKOV V SLOVENSKI ISTRI 1945-1954.-KOPER, 1985
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
1985 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

Leksikon občin za avstrijsko-ilirsko Primorje (Trst, Gorica in Gradiška, Istra) izdelan po rezultatih popisa ljudstva dne 31. grudna 1900. Dunaj, 1906

1906 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
BRANCATI MARIO
L'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA NELLA CONTEA PRINCIPESCA DI GORIZIA E GRADISCA 1615-1874

italijanski ZGODOVINA Fotokopija
Brugioni Antonio, Saporiti Maurizio
MANUALE DELLE RICERCHE NELL'UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO / Vodnik po fondih zgodovinskega oddelka glavnega poveljstva italijanske vojske v Rimu
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
UFFICIO STORICO
1989 italijanski ARHIVISTIKA Fotokopija

Manualetto per i soldati Sloveni in Italia : [ Priročna knjižica za slovenske vojake v Italiji ]
EDITRICE - LIBRERIA NAZIONALE IN GORIZIA
NARODNA KNJIGARNA V GORICI
1926 slov., italij. PRIROČNIKI Fotokopija
KLINEC RUDOLF
MARIJA V ZGODOVINI GORIŠKE.- GORICA, 1954 (67 FOTOKOPIJ)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1954 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Ferfolja Lučana
mentor: prof.dr. Janša Zorn Olga
Miren skozi zgodovino : diplomsko delo : Pedagoška fakulteta, oddelek za razredni pouk
SAMOZALOŽBA
1995 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
ZORZUT LUDVIK
MUZEJSKA TOPOGRAFIJA.-(FOTOKOPIJE)
GORIŠKI MUZEJ
slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
MATIČIČ IVAN
NA KRVAVIH POLJANAH.- LJUBLJANA, 1922
UČITELJSKA TISKARNA V LJUBLJANI
1922 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Leban Vladimir
Nanos : (gospodarska povezava s sosedstvom)
GEOGRAFSKI VESTNIK
1950 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
PLESNIČAR PAVEL
NAROD NAŠ DOKAZE HRANI: BIBLIOGRAFSKI PREGLED SLOVENSKEGA TISKA NA PRIMORSKEM DO KONCA L. 1918

1940 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
Vrišer Igor, Ravnikar Edvard, Mervič Franc
Nastanek in razvoj Nove Gorice; Nova Gorica po 35 letih; Gradili smo Novo Gorico

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
ZUPAN TOMO
NAŠ CESAR FRAN JOSIP I. : POVODOM PETDESETLETNICE NJEGOVEGA VLADARSTVA.-LJUBLJANA, 1898
SAMOZALOŽBA
1898 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Capuder K.
NEUNUNDFÜNFZIGSTER JAHRESBERICHT DES K.K. STAATSGYMNASIUMS IN GÖRZ : O luteranstvu na Goriškem

1909 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
LADOLINI ELIO
NOTIZIE SUGLI ARCHIVI DI STATO.- RIM, 1976 (FOTOKOPIJE-37 STRANI)
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
1976 italijanski ARHIVISTIKA Fotokopija
Gnaccolini Antonio
Nuovissimo dizionario : dei Comuni, Frazioni di Comuni, Localita, Passi di Montagna, ecc. del regno d'Italia secondo il censimento del 31 Dicembre 1921 e dati ufficiali concernenti le nuove Provincie 40000 localita

italijanski PRIROČNIKI Fotokopija

Nuovo Dizionario dei Comuni e frazioni di Comune della republica Italiana, 18. edizione, Roma 1947, fotokopija, orig. v Biblioteca Statale Isontina, Gorica

1947 italijanski PRIROČNIKI Fotokopija
Jevnikar Ivo
OB 65-LETNICI UGRABITVE : ANDREJ (SLAVKO) URŠIČ : rojen 17. okt. 1908 v Kobaridu, ugrabljen 31. avg. 1947 pri Kobaridu
KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA TRST
2012 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Benko Anton
Ob stoletnici ustanovitve podružnice slovenskega Čebelarskega društva v Rihemberku
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANC ZGONIK BRANIK
2011 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Ob vznožju Sabotina leži vas Štmaver
KULTURNO DRUŠTVO SABOTIN IZ ŠTMAVRA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Komac Jernej
Občina Soča med prvo svetovno vojno : Vojaško in civilno dogajanje v neposrednem zaledju prve frontne linije [diplomsko delo], Filozofska fakulteta-Oddelek za zgodovino
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Šuligoj Mirko
OD SOČE DO ČAVNA : monografija kanalskega okrožja 1941-1945
SAMOZALOŽBA
1989 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Per i 200 anni dell' Istituto magistrale di Gorizia
Istituto magistrale di Gorizia
1978 italijanski ZGODOVINA Fotokopija

PIANTA DI GORIZIA:LE VIE E LE PIAZZE DI GORIZIA (PROSPEKT DOBRODOŠLI V GORICI)

italijanski GEOGRAFIJA Fotokopija
PAPEŽ VIKTOR
PRAVNI PREDPISI O CERKVENIH ARHIVIH V ZAKONIKU CERKVENEGA PRAVA .- BOGOSLOVNI VESTNIK: GLASILO TEOLOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI (ŠT. 2, LETO 1991)

1991 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija
Pižent Bojana
Pregled mladinske poezije Frana Žgurja : [diplomsko delo]

slovenski KULTURNA ZGODOVINA Fotokopija
Breganti Srečko
Pregled trgovin na goriških tekališčih Franca Jožefa in Verdi pred prvo svetovno vojno : referat na Državni klasični gimnaziji-liceju "P. Trubar" v Gorici, šol. leto 1988/89

1988 slov., italij. DOMOZNANSTVO Fotokopija
Rodman Magda
Primorska je ohranila slovenstvo : Pogled v vojaško zgodovino zgornje Vipavske doline .- fotokopija članka objavljenega v Vojaška zgodovina, september 2003, št. 1/03 (6)
Pogled v vojaško zgodovino zgornje Vipavske doline

2003 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Primorski panterji - stran za kritične bralce (spletna stran) : Janko Premrl - Vojko [izpis s spletne strani]

slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

PRIROČNI ZAKONIK ZA POKNEŽENO GROFIJO GORIŠKO IN GRADIŠKO: 1. DEL-UPRAVNE POSTAVE, 2. DEL-GOSPODARSTVENE POSTAVE

1891 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija

PRIROČNI ZAKONIK ZA POKNEŽENO GROFIJO GORIŠKO IN GRADIŠKO: 3.DEL-ŠOLSKE POSTAVE

1891 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija

Prosvetna zveza; Prosvetno delo v povojni dobi

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Marušič Branko, Stanič Stanko, Rejec Maks
Prva časopisna vest o rihemberški čitalnici, objavljena v celovškem listu "Slovenec", poleti 1866; Zapis ob 120-letnici smrti slovenskega prošta Mihaela Verneja, Branko Marušič, Primorski dnevnik; Mlekarstvo in planšarstvo v naših gorah, avtor: M
Dominik Franc Kalin, avtor: Stanko Stanič

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Koršič Martina
Janša-Zorn Olga
Prvačina skozi čas : diplomsko delo
SAMOZALOŽBA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Mahnič Vanja
Razvoj arhitekturnega kompleksa : MALO SEMENIŠČE VIPAVA : raziskovalna naloga
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Mejak Grega
Razvoj avto-moto športa na Goriškem (1958-1985) : magistrsko delo
SAMOZALOŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
BRATOŽ SUZANA
RAZVOJ DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V ŠT. VIDU PRI VIPAVI.- (FOTOKOPIJE DIPLOMSKE NALOGE)

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
TAMBLE DONATO
SCRITTURA ARCHIVI E ORGANIZZ.DELLA SOCIETA'NELLE PRIME CIVILTA URBANE .- RIM 1987, 1982, 1985

1987 italijanski ARHIVISTIKA Fotokopija
Kocina Martina
Nagode Aleš 1967-
Sledovi stikov s slovenskimi skladatelji v zapuščini Srečka Kumarja : diplomsko delo [Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo]

2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA Fotokopija
ČERMELJ LAVO
SLOVENCI IN HRVATJE POD ITALIJO: DEMOGRAFSKA ŠTUDIJA PO POVOJNI URADNI STATISTIKI .- LJUBLJANA, 1938
NASTA LJUBLJANA
1938 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Drašček Nuška
Prunk Janko, Kosin Marko
Slovenska zahodna meja po drugi svetovni vojni : diplomsko delo

2005 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
ŠLEBINGER JANKO
SLOVENSKI ČASNIKI IN ČASOPISI: BIBLIOGRAFSKI PREGLED 1797-1936

slovenski PRIROČNIKI Fotokopija

SLOVENSKI IZSELJENSKI KOLEDAR; LETNIK XIV STR.195-207 (ČLANEK EME UMEK: ARHIVI-VIR ZA PROUČEVANJA SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA-13 FOTOKOPIJ)

1985 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija

SLOVENSKO PRIMORJE IN ISTRA : BOJ ZA SVOBODO SKOZI STOLETJA (fotokopija zbornika str. 127-167 in 507-570) .- Beograd, 1953

1953 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
ŠALAMUN MIŠA
SLOVENSKO PRIMORSKO ČASOPISJE: ZGODOVINSKI PREGLED IN BIBLIOGRAFSKI OPIS (ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA V KOPRU 1951-1961)

1961 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija

Special Orts Repertorium des Österreichisch-Illyrischen Küstenlandes=Repertorio speciale dei luoghi nel Litorale Austro-Illirico=Specijalni repertorij krajev na Avstrijsko-Ilirskem Primorju, na novo predelan po rezultatih popisa ljudstva dne 31. 12. 189

1894 slov.,ita.,nem. PRIROČNIKI Fotokopija
KOS MILKO
SREDNJEVEŠKA KULTURNA, DRUŽBENA IN POLITIČNA ZGODOVINA SLOVENCEV: IZBRANE RAZPRAVE.-LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Kogovšek Franc
Steze slovenskega spomina : vodnik po rapalski meji. Zv. 1, Od Osojnice (Žiri) do Vodic (Kalce)
SAMOZALOŽBA
2007 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
Kogovšek Franc
Steze slovenskega spomina : vodnik rapalske meje. Od Loma do Grčarevca
SAMOZALOŽBA
2009 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
COTTONE CARMELO
STORIA DELLA SCUOLA IN ISTRIA DA AUGUSTO A MUSSOLINI

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Rosa Jurij, Pavšič Milost Aleksandra, Tul Vlasta, Trpin Drago
Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom : gradivo za seminar
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2008 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija

ŠESTO DIJAŠKO OBMEJNO SREČANJE PRIMORSKE.- GORICA, 1978
KLASIČNI LICEJ PRIMOŽ TRUBAR V GORICI
1978 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Krečič Jernej
Šola v Dobravljah skozi čas : diplomska seminarska naloga
SAMOZALOŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

ŠOLSKI SISTEMI NA SLOVENSKEM OD 1774 - 1963.- LJUBLJANA, 1964
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1964 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
TAMBLE DONATO
THE STATE ARCHIVES IN ROME.- RIM, 1998

1998 angleški ARHIVISTIKA Fotokopija

THE WORD OF LEARNING SEZNAM ARHIVOV, MUZEJEV IN KNJIŽNIC.- LONDON, 1983

1983 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
Arčon Kamil
To niso pravljice, to je moj življenjepis
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

TOLMINO INCANTEVOLE LUOGO DI VILLEGGIATURA (FOTOKOPIJE)
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN
italijanski ZGODOVINA Fotokopija