Seznam gradiva

33 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Pavlin Tomaž 1961-
Dolenc Ervin, Doupona Topič Mojca
"Zanimanje za sport je prodrlo med Slovenci že v široke sloje" : (Telesnokulturno in športno organiziranje na Slovenskem pred prvo svetovno vojno in po njej)
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kladnik Darinka
(Ne)znani Slovenci
CANKARJEVA ZALOŽBA
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kovač Mirko
Ban dr. Marko Natlačen : ob stodvajsetletnici rojstva
SALVE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čermelj Branko, Perini Sara
Bataglioni [i. e. Battaglioni] speciali : kalvarija primorskih mladoletnikov v sliki in besedi
STUDIO RO, ZALOŽBA HUMAR RADIVOJ, BILJE
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jezernik Božidar
Boj za obstanek : o življenju Slovencev v italijanskih koncentracijskih taboriščih
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Debeljak Tine
Vombergar Marko, Poniž Denis, Florjančič Alojzij Pavel
Črni Kamnitnik = Loma Negra
ZALOŽBA DRUŽINA
2003 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Evropski vplivi na slovensko družbo
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BARAGA FRANCE
GRADIVO ZA SLOVENSKO ZGODOVINO V SREDNJEM VEKU. 6/1, (LISTINE 1246-1255) [Thesaurus memoriae. Fontes ; 2] .- LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo [Thesaurus memoriae. Fontes ; 5]
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2007 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šabec Zdena
Hrumenje tišine : [razstava v spomin na bojevanje Slovencev na Soški fronti v letih 1915-1917] : brošura ob razstavi
Vojaški muzej Slovenske vojske
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Il vicino come amico realta o utopia? : La convivenza lungo il confine italo-sloveno
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Granda Stane
Mala zgodovina Slovenije
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gantar Godina Irena
Neoslavizem in Slovenci
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bobič Pavlina, Grdina Igor, Matjašič Friš Mateja, Rahten Andrej, Testen Petra, Zajc Neža
Nova slovenska biografija
Slovenski biografski leksikon 2
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Peter
Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikuž Metod
Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917-1941
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lončar Dragotin
Politično življenje Slovencev
SAMOZALOŽBA
1906 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rapotec Vinko
Praksa Italije s Slovenci in Hrvati : (1918-1940)
LIPA KOPER
1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem : 1848-1899
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Makuc Dorica
Primorska dekleta v Nemčijo gredo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Slavljanska sloga. Slovenci in Hrvati v Trstu : od avstroogrske monarhije do italijanske republike
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenci v svetu : slikovite predstavitve slovenskih dežel in sveta na starih zemljevidih (iz zakladnice NUK v Ljubljani)
Izdano ob razstavi Slovenci v svetu, prirejeni februarja 1986 v Cankarjevem domu v Ljubljani
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
1986 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Sitar Sandi
Slovenci, državljani sveta
KMEČKI GLAS
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Voje Ignacij
Slovenica - Balcanica : zgodovinske študije
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Borak Neven, Fischer Jasna
Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848-1992 .- (1. izd., 1. natis)
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štih Peter 1960-, Simoniti Vasko, Vodopivec Peter
Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Miroslav
Slovenski mornarji Avstrije v obrambi Dalmacije in Istre 1849-1917 : katalog razstave Piran-Koper 1978
Pomorski muzej "Sergej Mašera"
1978 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Velika vojna in Slovenci : 1914-1918
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Godina-Golija Maja
Vojne na Slovenskem : pričevanja, spomini, podobe
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bernetič Marija
Za zaščito pravic slovenske etnične manjšine v deželi Furlanija-Julijska krajina : stenografski zapisnik govora v poslanski zbornici dne 17. septembra 1963

1963 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rahten Andrej
Zavezništva in delitve : razvoj slovensko-hrvaških političnih odnosov v habsburški monarhiji 1848-1918
NOVA REVIJA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 3#, Doba prve krize fevdalne družbe na Slovenskem od začetka kmečkih uporov do viška protestantskega gibanja
KMEČKA KNJIGA
1956 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 4#, Doba začasne obnovitve fevdalnega reda pod okriljem absolutne vlade vladarja ter nastajanja velikih premoženj od protireformacije do srede XVIII. stoletja
GLAVNA ZADRUŽNA ZVEZA, ODDELEK ZA TISK IN PROPAGANDO
1960 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.