Seznam gradiva

16 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Kos Dušan
Zabel Igor, Zaplatil Marko, Hudelja Niko, Žalik Huzjan Milojka
Celjska knjiga listin I : listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1996 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bernhard Günther
Documenta patriarchalia res gestas slovenicas illustrantia : listine oglejskih patriarhov za slovensko ozemlje in listine samostanov v Stični in Gornjem Gradu (1120-1251) = Patriarchenurkunden von Aquileia für Slowenien und die Urkunden der Klöster Sit
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko
Goriška - od zadnjih goriških grofov do habsburške dežel
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kos Milko
Gradivo za historično topografijo Slovenije : (za Kranjsko do leta 1500) - 3. zv. (1: A-M, 2: N-Ž, 3: Spremna beseda ; Uporabljene kratice ; Seznam tujih oblik krajevnih imen)
INŠTITUT ZA OBČO IN NARODNO ZGODOVINO SLOVENSKE
AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BARAGA FRANCE
GRADIVO ZA SLOVENSKO ZGODOVINO V SREDNJEM VEKU. 6/1, (LISTINE 1246-1255) [Thesaurus memoriae. Fontes ; 2] .- LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo [Thesaurus memoriae. Fontes ; 5]
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2007 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

La Contea dei Goriziani nel Medioevo
LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
2002 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Colombi Emanuala - urednik
Le passioni dei martiri aquileiesi e istriani
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo
2008 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Komac Andrej
Od mejne grofije do dežele : Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rožac Marjan, Pucer Alberto
Piranske notarske pergamentne listine. Del 1, Predbeneško obdobje 1173-1283
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kosi Miha
Potujoči srednji vek : cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Matjaž
Srednjeveški urbarji za Slovenijo. 5, Urbarji briksenske škofije = (Die Urbare des Hochstifts Brixen) : 1253-1464
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2007 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mahnič Katja
Srednjeveški ženski pečati iz Arhiva Republike Slovenije = Medieval women's seals in the Archives of the Republic of Slovenia
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec - uredila
Hudelja Niko, Cvelfar Bojan, Svoljšak Petra 1965-, Hozjan Andrej, Panjek Aleksander, Pavlin Vojko 1965-, Volčjak Jure, Žižek Aleksander
Urbarji na Slovenskem skozi stoletja
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Vitez in grad : vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kosi Miha
Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem : primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.