Seznam gradiva

40 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 35 : Misijonska hiša pri sv. Jožefu nad Celjem : kronika ustanove od 1852 do 1925
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2013 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šimac Miha
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 36 : Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2014 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

AUFBIKS! : dokumentarno igrani film po knjigi dr. Janeza Cvirna v režiji Mirana Zupaniča
VISUAL PRODUCTION d.o.o.
2006 slov., nemški ZGODOVINA CD/DVD

Bauordnung für das Herzoghtum Krain : vom 25. Oktober 1875 = Stavbni red za vojvodino Kranjsko : od 25. oktobra 1875

1876 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej
Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DIE SLOVENEN IN KÄRNTEN = SLOVENCI NA KOROŠKEM .- CELOVEC
NARODNI SVET KOROŠKIH SLOVENCEV
slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bernhard Günther
Documenta patriarchalia res gestas slovenicas illustrantia : listine oglejskih patriarhov za slovensko ozemlje in listine samostanov v Stični in Gornjem Gradu (1120-1251) = Patriarchenurkunden von Aquileia für Slowenien und die Urkunden der Klöster Sit
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Cvirn Janez
Gašparič Jure 1977-, Vilfan-Bruckmüller Irena, Rozman Franc 1941-, Stergar Rok
Dunajski državni zbor in Slovenci : (1848-1918)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2015 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bačar Stanislav
Hubelj, Ajdovščina, Šturje in sosednji kraji v zgodovinskih zapisih od konca 15. do začetka 17. stoletja
GORIŠKI MUZEJ
2007 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Miladinović Zalaznik Mira
Grdina Igor 1965-, Sedmak Drago, Podbersič Renato 1970-, Maver Aleš 1978-
Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija]
Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko
2021 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine : 1717, september 18., Dunaj
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KAREL VI. POTRDI CELJSKE MESTNE SVOBOŠČINE:1717,SEPTEMBER 18.,DUNAJ.-CELJE, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slov., nemški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Bizjak Matjaž, Žižek Aleksander
Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Vladimir 1926-2013
Koroška : karta in imenik slovenskih in nemških krajevnih imen = Kärnten : Landkarte und Ortschaftsverzeichnis mit slowenischen und deutschen Ortsnamen
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1972 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta, Hodnik Mira, Mušič Dunja
Klobčar Monika, Semlič Rajh Zdenka
Ljubezen gre skozi želodec : kulinarika v arhivskih virih
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2021 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Malefične svoboščine Ljubljančanov = Deren von Laibach Malefitzfreyhaittn : ljubljanski kazenski sodni red
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

MED KLJUKASTIM KRIŽEM IN RDEČO ZVEZDO = UNTER HAKENKREUZ UND TITOSTERN.-CELOVEC, LJUBLJANA, 2002
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2002 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mestni statut 1376 = Stadtrecht vom 1376 / Mednarodni simpozij Ptujsko mestno pravo v srednjeevropskem prostoru = Internationales Symposium Ptujer/Pettauer/Stadtrecht im mitteleuropäischen Raum, Ptuj, 17. in 18. oktober 1996 [Gradivo in razprave ; zv. 1]
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1997 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom : (Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Fortunat-Černilogar Damjana, Baccichet Moreno
Nemške kostnice med Sočo in Piavo = Deutsche Beinhäuser zwischen den Flüssen Soča und Piave
TOLMINSKI MUZEJ
2020 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Babnik Janko
Nemško-slovenska pravna terminologija

1894 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DEBENJAK DORIS
NEMŠKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR .-LJUBLJANA, 1988
CANKARJEVA ZALOŽBA
1988 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
TOMŠIČ FRANCE
NEMŠKO-SLOVENSKI SLOVAR

slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Hudelja Niko
Nemško-slovenski zgodovinski slovar
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2012 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Hudelja Niko
Bračič Stojan, Štih Peter 1960-
Nemško-slovenski zgodovinski slovar [2., razširjena in dopolnjena izd.]
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2016 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NI DUNAJ: RAZSTAVA ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA IN DUNAJSKEGA MESTNEGA IN DEŽELNEGA ARHIVA.-LJUBLJANA, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1995 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TOMŠIČ FRANCE
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR

slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PLETERŠNIK MAKS
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR: I. KNJIGA (A-O).- LJUBLJANA, 1974

1974 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PLETERŠNIK MAKS
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR: II. KNJIGA (P-Ž).- LJUBLJANA, 1974

1974 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Čeč Dragica, Šuštar Branko, Kalc Aleksej, Studen Andrej 1963-, Lamut Ana Marija
Socialna in kulturna zgodovina hrane
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2016 slov., nemški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Matjaž
Srednjeveški urbarji za Slovenijo. 5, Urbarji briksenske škofije = (Die Urbare des Hochstifts Brixen) : 1253-1464
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2007 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Milko
Srednjeveški urbarji za Slovenijo. Zv. 1, Urbarji salzburške nadškofije

1939 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pettau (Österreich ; do 1867)
Statut mesta Ptuja 1513
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1999 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2008 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko
Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : korespondenca dr. Pavla Turnerja Achleitner - Aškerc. Viri 6, 1. zvezek
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DEBENJAK DORIS
VELIKI SLOVENSKO NEMŠKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Vilfanov zbornik : pravo, zgodovina, narod = Recht, Geschichte, Nation
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1999 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čuček Filip, Moll Martin
VIRI 22 : Duhovniki za rešetkami : poročila škofu o poleti 1914 na Spodnjem Štajerskem aretiranih duhovnikih = Priester hinter Gittern : die Berichte der im Sommer 1914 in der Untersteiermark verhafteten geistlichen an ihren Bischof
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2006 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZASEDANJE SLOVENSKO-AVSTRIJSKE ZGODOVINSKE KOMISIJE:SOSED V OGLEDALU SOSEDA:OD 1848 DO DANES.-LJUBLJANA, 1995
NACIONALNI KOMITE ZA ZGODOVINSKE VEDE
1995 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.