Seznam gradiva

118 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

1000 let Solkana - 1000 let Goriške : priloga Primorskih novic
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2001 slovenski DOMOZNANSTVO Članek

1000 letnica Gorice = I 1000 anni di Gorizia : 1001-2001

2001 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE.-ARHIVI IN UPORABNIKI, ARHIVI IN ZGODOVINOPISJE.-PTUJ, 2001
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
25 let namiznega tenisa v Vrtojbi

2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

30 let ustanovitve in delovanja Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica : strokovni razvoj, profesionalnost, osebna rast

2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

30 LET VRTCA RENČE - 24 LET VRTCA BUKOVICA : VRTEC RENČE-BUKOVICA : MAVRIČNA HIŠKA .- RENČE, 2001
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

30. ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: TEMELJNE PRELOMNICE PRETEKLIH TISOČLETIJ: ZBORNIK REFERATOV ROGLA, 28. -30. SEPTEMBER 2000 .- LJUBLJANA, 2001
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET GLASBENE ŠOLE TOLMIN : 1951-2001 .- TOLMIN, 2001
Zbornik Glasbene šole Tolmin // Petdeset let Glasbene šole Tolmin // Glasbena šola Tolmin
GLASBENA ŠOLA TOLMIN
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET GLASBENE ŠOLE TOLMIN: 1951-2001.-LJUBLJANA, VRHNIKA, 2001
GLASBENA ŠOLA TOLMIN
2001 slovenski NEZNANO CD/DVD

50 LET SREDNJE ŠOLE V AJDOVŠČINI : ZBORNIK .- AJDOVŠČINA, 2001
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KAVČIČ DAMJAN
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 23 : KONSTITUCIJE KLARIS V MEKINJAH IN ŠKOFJI LOKI.-LJUBLJANA, 2001
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

AJDOVŠČINA : MESTNI NAČRT.-LJUBLJANA, 2001
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
2001 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
RUTAR SIMON
AKVILEJA:PONATIS IZ LJUBLJANSKEGA ZVONA 1884, SVETI KRIŽ, 2001
PRIJATELJI SVETEGA KRIŽA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Anton Kacin : 1901-1984 : zbornik ob stoletnici rojstva
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVIO CORONINI CRONBERG: GORIZIA COMITALE .- GORICA, 2001
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
2001 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽUMER VLADIMIR
ARHIVIRANJE ZAPISOV: PRIROČNIK ZA RAVNANJE Z DOKUMENTARNIM IN ARHIVSKIM GRADIVOM DRŽAVNIH, UPRAVNIH IN PRAVOSODNIH ORGANOV, … .- LJUBLJANA, 2001
GOSPODARSKI VESTNIK
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVLIN MARTIN
BANJŠICE.-BANJŠICE, 2001 (SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;5)
SAMOZALOŽBA
2001 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NALDINI PAVEL
CERKVENI KRAJEPIS ALI OPIS MESTA IN ŠKOFIJE JUSTINOPOLIS,LJUDSKO KOPER.-KOPER, 2001
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GOVEKAR OKOLIŠ MONIKA
DISCIPLINA IN VZGOJNI REŽIM V GIMNAZIJAH NA SLOVENSKEM V LETIH 1849-1914.-LJUBLJANA, 2001, (RAZPRAVE FILOZOFSKE FAKULTETE)
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 8 .- LJUBLJANA, 2001
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2001 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MRAK JERICA
DOLINA REKE TREBUŠČICE.-LJUBLJANA, 2001

2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJA:15 OD WI-Ž..-LJUBLJANA, 2001
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2001 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

EVROPSKA ANTOLOGIJA.-GORICA, 2001
LABORATORIO EUROPEO
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Komel Igor
Fotografski pregled delovanja v Kulturnem domu - Gorica sezona 2000-2001 = Servizio fotografico sulla stagione 2000-2001 del Kulturno dom di Gorizia = Servizi fotografic su la stagion 2000-2001 da Kulturni dom di Gurize
KULTURNI DOM GORICA
2001 slov.,ital.,fr. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

FRANČIŠEK B. SEDEJ, KNEZ IN NADŠKOF GORIŠKI.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GLAVA IN SRCE: ZBORNIK OB 100-LETNICI PEVSKEGA IN GLASBENEGA DRUŠTVA 1901-2001.-GORICA, 2001

2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKA: MOZAIK TISOČLETIJ.-NOVA GORICA, 2001
GORIŠKI MUZEJ
2001 slovenski DOMOZNANSTVO Videokaseta
Calligaris Amedeo
Gorizia : sogno e civilta di un millennio : [1001-2001]

2001 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
AGOSTINETTI NINO
GORIZIA E LA GIMNASTICA.-GORICA, 2001
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
2001 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIZIA E LA SUA CONTEA .- GORIZIA, 2001
UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
2001 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Höfler (Hofler) Janez
GRADIVO ZA HISTORIČNO TOPOGRAFIJO PREDJOŽEFINSKIH ŽUPNIJ NA SLOVENSKEM:PRIMORSKA:OGLEJSKI PATRIARHAT, GORIŠKA NADŠKOFIJA, TRŽAŠKA ŠKOFIJA.-KROMBERK, 2001
GORIŠKI MUZEJ
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GROBIŠČE PRI SV. LUCIJI BLIZU TOLMINA:PONATIS IZVESTJA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ZA KRANJSKO,LJUBLJANA,1894,LETNIK IV.-VIPAVSKI KRIŽ,2001
PRIJATELJI SVETEGA KRIŽA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

I GORIZIANI NEL MEDIOEVO: CONTI E CITTADINI.-GORICA, 2001
PROVINCIA DI GORIZIA LEG
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavan Camillo
I prigionieri italiani dopo Caporetto
SAMOZALOŽBA
2001 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

IL SEGNO DEGLI ASBURGO:OGGETTI SIMBOLI DALLA REGALITA AL QUOTIDIANO.-GORICA, 2001
MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA
2001 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ISAD:OPČA MEĐUNARODNA NORMA ZA OPIS ARHIVSKEGA GRADIVA.-2. IZDAJA.-ZAGREB, 2001
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2001 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BRATUŽ LOJZKA
IZ GORIŠKE PRETEKLOSTI: BESEDILA IN LIKI .- GORICA, 2001
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IZPISKI IZ ČASOPISOV NA TEMO VERSKIH IN CERKVENIH ZADEV NA GORIŠKEM.-NOVA GORICA, 2001

2001 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

JAKO STARA VAS NA GORIŠKEM JE SOLKAN: ZBORNIK OB TISOČLETNICI PRVE OMEMBE KRAJA .- SOLKAN, 2001
KRAJEVNA SKUPNSOT SOLKAN
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAULIN DAMJAN
JEREMITIŠČE:ŠTANDREŠKI ZASELEK SKOZI SREDNJI VEK DO DANES.-PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ.-GORICA, 2001
PROSVETNO DRUŠTVO ŠTANDREŽ
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKHAILOV NIKOLAI
JEZIKOVNI SPOMENIKI ZGODNJE SLOVENŠČINE:ROKOPISNA DOBA SLOVENSKEGA JEZIKA (OD XIV. STOLETJA DO LETA 1550).-TRST, 2001
MLADIKA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Jubilejno leto : zborovodja Marjan Ciglič - od 1945, Mešani pevski zbor Slavec Solkan - od 1980, Moški pevski zbor Briški grič Števerjan - od 1945, Moški pevski zbor Andrej Paglavec Podgora - od 1975, Moški pevski zbor Soča Nova Gorica - od 1945

2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Unterman Alan
Judovstvo
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2001 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko - urednik
Kamni govorijo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KROPEJ MONIKA
KAREL ŠTREKELJ: IZ VRELCEV BESEDNE USTVARJALNOSTI.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
KARTUZIJA BISTRA.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA DRUŽINA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
IANCIS PAOLO
MANIFATTORI E LAVORANZA: LE FORME DEL LAVORO A GORIZIA NEL SETTECENTO.-COLLANA DI STUDI E DOCUMENTI,1.-GORICA, 2001
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
2001 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MATI GORA: ZBORNIK O GORI, GORJANKAH IN GORJANIH:OB 400-LETNICI NASELITVE GORE.-PREDMEJA, 2001
GORA-DRUŠTVO ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE PREDMEJA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MEJE KOT OVIRE IN MOSTOVI:PRIMERJAVA TREH OBMEJNIH OBMOČIJ:SLOVENIJA/ITALIJA,IRSKA/SEVERNA IRSKA,ZAH.SREDOZEMLJE.-MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA 14.-16.9.2001.-KOPER, 2001
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MELIKOV ZBORNIK: SLOVENCI V ZGODOVINI IN NJIHOVI SREDNJEEVROPSKI SOSEDJE.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MEPZ LOJZE BRATUŽ - 50 LET : 1951-2001
MEŠANI PEVSKI ZBOR LOJZE BRATUŽ IN ZVEZA SLOVENSKE KATOLI�
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

MINORITSKI SAMOSTAN SV.FRANČIŠKA ASIŠKEGA:SEDEM STOLETIJ MINORITSKEGA SAMOSTANA SV.FRANČIŠKA ASIŠKEGA V PIRANU:1301-2001.-LJUBLJANA, 2001
SLOVENSKA MINORITSKA PROVINCA SV. JOŽEFA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MLADI VIPAVEC: GLASILO UČENCEV OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA, VIPAVA
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA
2001 slovenski NEZNANO PERIODIKA
MOČNIK FRANC
MOJI SPOMINI.-GORICA, 2001
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HERBERSTEIN ŽIGA
MOSKOVSKI ZAPISKI .- LJUBLJANA, 2001
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NA FRONTI: REVIJA ZA VOJAŠKO ZGODOVINO, ŠEMPETER
DRUŠTVO SOŠKA FRONTA NOVA GORICA
2001 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA
SMOTLAK LJUBA
NA ROBU ISTRE:VAS MAČKOLJE DO LETA 2000.-TRST, 2001
PD MAČKOLJE
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NOSTRO CINE QUOTIDIANO:LE GORIZIE AL CINEMA.-GORICA, 2001
KINOATELJE
2001 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL ALDO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI: OB 50-LETNICI OBNOVITVE OBČINSKE UPRAVE 1951-2001.-GORICA, 2001
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STASI ALESSIO, DRUFOVKA MARJAN
OBČINA ŠTEVERJAN SKOZI ČAS:OB 50 LETNICI OBNOVITVE UPRAVNE SAMOSTOJNOSTI 1951-2002.-GORICA, 2001
OBČINA ŠTEVERJAN
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OD SANJ DO RESNIČNOSTI: RAZVOJ SLOVENSKE DRŽAVNOSTI.-LJUBLJANA,2001
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ODMEV IZBIRE : Glasilo za politiko in kulturo (Glasilo Nove generacije SLS-SKD, Slovenske ljudske stranke in občinskih odborov SLS-SKD, Slovenske ljudske stranke Mestne občine Nova Gorica in občin Šempeter-Vrtojba, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica i

2001 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

ORTAONA-VRTOVIN:1001-2001.-VRTOVIN, 2001
KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ORTENBURŠKI RUDARSKI RED.-PLANINA POD GOLICO, 2001
KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA POD GOLICO
2001 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

PANOVEC VČERAJ,DANES, JUTRI.-NOVA GORICA,TOLMIN, 2001
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
SCHUBERT PETER
PIAVA:1918- ZADNJA BITKA AVSTRO-OGRSKE.-CELOVEC, 2001
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
POKLON SOLKANSKIM MIZARJEM (KATALOG).-NOVA GORICA, 2001
GORIŠKI MUZEJ
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mucci Carlo - urednik
Pravica do rabe slovenščine pred sodno oblastjo in javno upravo : druga zbirka = Il diritto all'uso dello sloveno davanti all'autorita giudiziaria e alla pubblica amministrazione : seconda raccolta
SKRD - ACRS JADRO Ronke - Ronchi dei Legionari
2001 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PREDPISI S PODROČJA ARHIVSKE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI.-LJUBLJANA, 2001
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ VIKTOR
PRIČEVANJA.-NOVA GORICA, 2001
SAMOZALOŽBA
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PETRINJA DANILO - PRIMOŽ
PRIMORSKA 1945-1955.-KOPER, 2001
SAMOZALOŽBA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAMAR JANEZ
PRIMORSKI IN ISTRSKI ŽELEZNIČARJI: 1857-1947.-LJUBLJANA, 2001
SLOVENSKE ŽELEZNICE LJUBLJANA
2001 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Prostovoljno gasilsko društvo Selo: 1911-2001: 90 let
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELO
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Hočevar Jože 1929-
Prvi primorski partizanski bataljon Simona Gregorčiča : primorski partizani 1941-1942

2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Tomažič Ivan 1919-2014
Razstava Veneti na Slovenskem
SAMOZALOŽBA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REISP BRANKO
REDKI STARI TISKI .- LJUBLJANA, 2001
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RETRACING THE PUCH TRACK.-MARIBOR, 2001
UNIVERZA V MARIBORU
2001 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GREGO MILAN, DOPIT ROBERTO
REZIJA: FOTOMONOGRAFIJA.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA DRUŽINA
2001 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BESEDNJAK MIRELLA
ROŽA MED TRNI.-MIREN, 2001
OKO D.O.O., TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ZALOŽNIŠTVO
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
SKOZI PRETEKLOST GORIŠKE.-NOVA GORICA, 2001
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLORI 25:SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT.-GORICA, 2001
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenci v Italiji : zaščita [Zadruga Primorski dnevnik poklanja to publikacijo svojim članicam in članom]
ZADRUGA PRIMORSKI DNEVNIK
2001 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 7. ZVEZEK, SEKCIJE: I-6,I-7,I-8,II-10,II-11,II-13,II-12,III-13,III-14 .- LJUBLJANA, 2001
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRONIKA XIX. STOLETJA: 1861-1883 .- LJUBLJANA, 2001
NOVA REVIJA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRONIKA XIX. STOLETJA: 1884-1899 .- LJUBLJANA, 2001
NOVA REVIJA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRONIKA XIX.STOLETJA: 1800-1860.- LJUBLJANA, 2001
NOVA REVIJA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ, TUL VLASTA
SLOVENSKA POMLAD NA GORIŠKEM 1987-1991.-NOVA GORICA, 2001
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vogrič Ivan
Slovenski književniki in 1. svetovna vojna
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2001 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Trebše Štolfa Milica - urednik, Klemenčič Matjaž - odgovorni urednik
Slovensko izseljenstvo : zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice
SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI 1880-1956,POROČILO SLOVENSKO-ITALIJANSKE KOMISIJE.-LJUBLJANA, 2001
NOVA REVIJA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SOLKAN: JAKO STARA VAS NA GORIŠKEM.-SOLKAN, 2001
KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
2001 slovenski DOMOZNANSTVO Videokaseta
Assisiensis Franciscus
Sončna pesem : hvalnica stvarstva
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SOUPIS VEDUT VZNIKLYCH DO ROKU 1850:STATNI OBLASTNI ARCHIVY.-ZVEZEK II/2.-PRAGA, 2001
ARCHIVNI SPRAVA MINISTERSTVA VNITRA
2001 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

SREČANJE S CELJSKIMI ROKODELCI.-CELJE, 2001
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

STANKO PREMRL : ODKRITJE SPOMENIKA, Podnanos - pred Vojkovim domom, sobota, 25. junija 2005 [zgibanka] MATIJA VERTOVEC, 1784-1851 [zgibanka]
OBČINA VIPAVA
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

STUDIA HISTORICA SLOVENICA: ČASOPIS ZA HUMANISTIČNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE, MARIBOR
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU
2001 slovenski NEZNANO PERIODIKA
RUTAR SIMON
SV. KRIŽ VIPAVSKI:PONATIS IZ IZVESTIJ MUZEJSKEGA DRUŠTVA ZA KRANJSKO.-AJDOVŠČINA, 2001
PRIJATELJI SVETEGA KRIŽA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SVOLJŠAK DRAGO
TOLMIN, PRAZGODOVINSKO GROBIŠČE I: KATALOG .- LJUBLJANA, 2001
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUTAR SIMON
TOLMINSKE ZGODOVINSKE ČRTICE.-TOLMIN, 2001
TOLMINSKI MUZEJ
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VADEMECUM DEGLI ARCHIVI DI STATO 2001.-

2001 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.