Seznam gradiva

84 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
KOCJAN BARLE MARTA
ABECEDA PRAVOPISA.- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KOCJAN BARLE MARTA
ABECEDA PRAVOPISA.- PREGLEDNICE, REŠITVE.- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 14 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA,1992
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA HISTRIAE, KOPER
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1992 slovenski NEZNANO PERIODIKA

ANTON MARTIN SLOMŠEK: RAZSTAVA V POKRAJINSKEM MUZEJU MARIBOR.- MARIBOR, 1992
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BADURINA ANĐELKO
BOLJUNSKI GLAGOLJSKI RUKOPISI I..- PAZIN, 1992
HISTORIJSKI ARHIV PAZIN
1992 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BOŽJEPOTNA SVETIŠČA OB ITALIJANSKO - SLOVENSKI MEJI NA PODOBICAH.-TRST, NOVA GORICA, VIDEM,1992
GORIŠKI MUZEJ
1992 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BRIŽINSKI SPOMENIKI.- LJUBLJANA, 1992 (2 KOSA)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BURJA : Glasilo učencev osnovne šole Ajdovščina ob 160 letnici naše šole
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
NOVAK ALOJZIJ
ČRNIŠKA KRONIKA.- GORICA, 1992
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DEKLIŠKI ZBOR DEVIN: ŠTIVAN 31. MAJA 1992.- ŠTIVAN, 1992 (KATALOG)

1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE: 70 LET DEJAVNOSTI, 40 LET DOMA UPOKOJENCEV GRADIŠČE, 10 LET PRESELITVE V NOVO STAVBO.-NOVA GORICA, 1992
DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE: 6: KREK - MARIJ/1992.- LJUBLJANA, 1992
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ERZIEHUNG UND UNTERRICHT: OSTERREICHISCHE PADAGOGISCHE ZEITSCHRIFT, DUNAJ [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]
OESTERREICHISCHES OST UND SUDOSTEUROPA INSTITUT
1992 nemški NEZNANO PERIODIKA
BRECELJ MARIJAN
FILIP TERČELJ : ŽIVLJENJE IN DELO.-OGNJIŠČE, 1992
OGNJIŠČE
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LOKAR MATEJA
GLASBENO ŽIVLJENJE V OBČINI AJDOVŠČINA PO LETU 1945 (DIPLOMSKA NALOGA) .- LJUBLJANA, 1992
SAMOZALOŽBA
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽIGON TANJA
GRAD HAASBERG IN KNEZI WINDISCHGRAETZ.- LOGATEC, 1992
ZALOŽBA MALI LOGATEC
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GRADIVO IN RAZPRAVE ŠT.11: VODNIK ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA.-LJUBLJANA, 1992
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
HRANILNICA IN POSOJILNICA V ŠEMPETRU: 1896-1948, KATALOG .- NOVA GORICA, 1992
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BAJEC ANTON, KALAN PAVLE
ITALIJANSKO-SLOVENSKI SLOVAR .- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

IZ ZAPUŠČINE VINKA VODOPIVCA: PREDSTAVITEV IZBRANIH DOKUMENTOV.- NOVA GORICA, 1992
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FISTER ANTON
IZBRANI SPISI - TRETJA KNJIGA: GOVORI O RELIGIJI.- LJUBLJANA,1992
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1992 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
ČELIK PAVLE
IZZA BARIKAD.- LJUBLJANA, 1992
DELO ZALOŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JANUS: REVUE ARCHIVISTIQUE, DORDRECHT, PARIZ
COUNSIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES
1992 francoski ARHIVISTIKA PERIODIKA
SRŠEN JANEZ
JEZIK NAŠ VSAKDANJI.- LJUBLJANA, 1992
GOSPODARSKI VESTNIK
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

JEZUITI NA SLOVENSKEM: ZBORNIK SIMPOZIJA.- LJUBLJANA, 1992
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SUNČIČ VLADIMIR
KOMISIJE ZA AGRARNE OPERACIJE 1885 - 1945 : 2. DEL : L - SO .- LJUBLJANA, 1992
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KRANJSKA MESTA, TRGI , GRADOVI IN SAMOSTANI NA BAKROREZIH JANEZA VAJKARDA VALVASORJA: 39 REPRODUKCIJ IZ ALBUMA TOPOGRAFIJA DUCATUS CARNIOLIAE MODERNAE,BOGENŠPEK 1679.-LJUBLJANA, 1992
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KREKOV SIMPOZIJ V RIMU.- LJUBLJANA, 1992 (ZV. 9)
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOLOINI BORUT
KRIŽ JE BU ENKRAT MEJSTU: ŽIVLJENJE NEKEGA KRAJA.- VIPAVSKI KRIŽ,1992
SAMOZALOŽBA
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

LA MITTELEUROPA NEGLI ANNI VENTI: CULTURA E SOCIETA.- NOVA GORICA, 1990
ISTITUTO PER GLI INCONTRI CULTURALI MITTELEUROPEI
1992 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LA TOSCANA SULLE MAPPE E SULLE PIANTE DEL XVIII. E XIX.SECOLO.- PRAGA, 1992
STATNI USTREDNI ARCHIV V PRAGI
1992 italijanski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
ZLOBEC CIRIL
LEPO JE BITI SLOVENEC, NI PA LAHKO.- LJUBLJANA, 1992
ZALOŽBA MIHELAČ
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LJUBLJANSKA INDUSTRIJA V LETIH 1918 - 1941.- LJUBLJANA, 1992
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
URŠIČ IVANKA
LUDVIK ZORZUT 1892 - 1977: RAZSTAVA OB STOLETNICI ROJSTVA .- NOVA GORICA, 1992
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

MARIJ KOGOJ: 1892 - 1992: ZBORNIK REFERATOV S KOLOKVIJA OB STOLETNICI SKLADATELJEVEGA ROJSTVA.-LJUBLJANA, 1992
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BERGLAR PETER, RADICS PETER
MARIJA TEREZIJA IN SLOVENCI.- LJUBLJANA, 1992
PEGAZ INTERNACIONAL
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SIRC LJUBO
MED HITLERJEM IN TITOM.-LJUBLJANA,1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MIKLOŠIČEV ZBORNIK: MEDNARODNI SIMPOZIJ V LJUBLJANI OD 26. DO 28. JUNIJA 1991.-LJUBLJANA, 1992

1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MILKO BAMBIČ 1905-1991: ŽIVLJENJE IN DELO.- NOVA GORICA, TRST, GORICA, ČEDAD, 1992
GORIŠKI MUZEJ
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PREMRL RADOSLAVA
MOJ BRAT JANKO - VOJKO .- LJUBLJANA, 1992
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MOJA NOTRANJOST SEM: RAZSTAVA OB STOLETNICI ROJSTVA MARIJA KOGOJA.-LJUBLJANA, 1992
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MS - DOS 5 - WINDOWS 3.1. - VHS KASETA.- IZDAL SVET KNJIGE, 1992
MERLIN VIDART
1992 slovenski RAČUNALNIŠTVO Videokaseta
ZADRAVEC JOŽE
NA GREDICAH MOJE DEŽELE: DROBNI RAZGLEDI IZ ŽIVLJENJA SLOVENSKIH ŽUPNIJ.-LJUBLJANA, 1992
ZALOŽBA MIHELAČ
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Baš Angelos
Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MANZ MATTHIAS
OHNE AKTEN - KEINE FAKTEN.- LIESTAL, 1992
STAATSARCHIV BASEL PRI LANDSCHAFTER AG LIESTAL
1992 nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SMOLIK MARIJAN
ORIS ZGODOVINE MOHORJEVE DRUŽBE OB STOŠTIRIDESETLETNICI.- CELJE,1992
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POSVET O MOBILIZACIJI SLOVENCEV V NEMŠKO VOJSKO NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM, KOROŠKEM IN GORENJSKEM V 2.SVETOVNI VOJNI.-MARIBOR, 1992
DRUŠTVO MOBILIZIRANIH SLOVENCEV V NEMŠKO VOJSKO
1992 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

POVOJNA ZGODOVINA NA SLOVENSKEM.- SLOVENJ GRADEC, 1992
KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DAROVEC DARKO
PREGLED ZGODOVINE ISTRE (KNJIŽNICA ANNALES) .- KOPER, 1992
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JANŠA JANEZ
PREMIKI: NASTAJANJE IN OBRAMBA SLOVENSKE DRŽAVE 1988-1992.- LJUBLJANA, 1992
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VODUŠEK STARIČ JERCA
PREVZEM OBLASTI 1944 - 1946.- LJUBLJANA, 1992
CANKARJEVA ZALOŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PREZELJ VIKTOR
PRISPEVKI K ZGODOVINI CERKLJANSKE.- CERKNO, 1992
SAMOZALOŽBA
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BALKOVEC BOJAN
PRVA SLOVENSKA VLADA 1918 - 1921.- LJUBLJANA, 1992
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budkovič Cvetko
Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem I : od začetka 19. stoletja do nastanka konservatorija
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GARIUP MARIO
SAN LEOPOLDO(VILLA ACCLESIAE -LEOPOLDSKIRCHEN -DIPALJA VAS).- ČEDAD, 1992
SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL DIMITRIJ
SKRIVNOST DRŽAVE: LJUBLJANA, 1992
DELO ZALOŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA OD VOJNE DO PRIZNANJA.-LJUBLJANA,1992
DELO ZALOŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Križnar Franc
Slovenska glasba v narodnoosvobodilnem boju
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PRINČIČ JOŽE
SLOVENSKA INDUSTRIJA V JUG. PRIMEŽU (1945 - 1956).- LJUBLJANA, 1992
DOLENJSKA ZALOŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STOJKO TONE
SLOVENSKA POMLAD.- LJUBLJANA, 1992
PRODOK LJUBLJANA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL DIMITRIJ
SLOVENSKA POT DO SAMOSTOJNOSTI IN PRIZNANJA.- LJUBLJANA, 1992
ZALOŽBA KRES LJUBLJANA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ALMANAH 1993 .- LJUBLJANA, 1992
DELO ZALOŽBA
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PRUNK JANKO
SLOVENSKI NARODNI VZPON: NARODNA POLITIKA (1768 - 1992).- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL DIMITRIJ
SLOVENSTVO KOT POLITIČNO PREPRIČANJE.-LJUBLJANA, 1992
ZALOŽBA KRES LJUBLJANA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

STOLETJE V GORAH: OB STOLETNICI ORGANIZIRANEGA PLANINSTVA NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1992
CANKARJEVA ZALOŽBA
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SVETA GORA PRI GORICI: PONATIS ŠTIRIH IZVIRNIH RAZGLEDNIC IN DVEH PODOBIC.-NOVA GORICA, 1992
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ŠOLA ZA SESTRE: ZDRAVSTVENO ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM: RAZSTAVNI KATALOG.-LJUBLJANA, 1992
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
APPLE MICHAEL W.
ŠOLA, UČITELJ IN OBLAST.-LJUBLJANA, 1992
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1992 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
ŠVAJNCER JANEZ J.
TERITORIALNA OBRAMBA REPUBLIKE SLOVENIJE.- LJUBLJANA,1992
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA,1992
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ROT ANDREJ
V OBLJUBLJENI DEŽELI:DNEVNIŠKI ZAPISKI 1991.-LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Longhino Antonio
Val Resia - terra di arrotini
Circolo culturale Resiano "Rosajanska dolina"
1992 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DEBENJAK DORIS
VELIKI NEMŠKO - SLOVENSKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BERNIK STANE
VENO PILON: PARIŠKI FOTOGRAF.-AJDOVŠČINA, 1992
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 05: VIRI ZA NACIONALIZACIJO INDUSTRIJSKIH PODJETIJ V SLOVENIJI IN PO 2. SVETOVNI VOJNI.-LJUBLJANA, 1992
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO ARHIVSKEM GRADIVU ZA ZGODOVINO SLOVENCEV IN DRUGIH NARODOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE V CENTRALNEM DRŽAVNEM ARHIVU V RIMU.-LJUBLJANA, 1992
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠVAJNCER JANEZ J.
VOJNA IN VOJAŠKA ZGODOVINA SLOVENCEV.- LJUBLJANA, 1992
PREŠERNOVA DRUŽBA V LJUBLJANI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kogej Katja, Blažko Boris
Vozovi in sledovi : razstavni katalog
GORIŠKI MUZEJ
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK ŠENTVIŠKE PLANOTE: OB 800 LETNICI PRVE OMEMBE ŽUPNIJE ŠENTVIŠKA GORA.-ŠENTVIŠKA GORA, 1992
ŽUPNIJSKI URAD ŠENTVIŠKA GORA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Intihar-Ferjan Jana
Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d'historie de l'art. Bibliografija 1921(I)-1944(XX) in nova vrsta 1951(I)-1991(XXVII)
SLOVENSKO UMETNOSTNOZGODOVINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DOLENC JANEZ
ZLATI BOGATIN.- LJUBLJANA, 1992
KMEČKI GLAS
1992 slovenski DOMOZNANSTVO izločeno ob inv 202
KRAGELJ JOŽKO
ŽUPNIJA IN CERKEV SV. ANE V BATUJAH.-BATUJE, 1992
ŽUPNIJSKI URAD BATUJE
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko 1919-2010
Župnija sv. Lucije na Mostu : Most na Soči
ŽUPNIJSKI URAD MOST NA SOČI
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.