Seznam gradiva

60 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

20 LET DELAVSKIH SREČANJ BRATSTVA IN PRIJATELJSTVA : KATALOG 3 - KATALOG K RAZSTAVI ZGODOVINSKEGA ARHIVA PTUJ .- PTUJ, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

35 let gorske reševalne službe na Bovškem
Gorska reševalna služba Bovec

1982 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Budin Peter, Budin Pavel
60 [šestdeset] let nogometa v Mirnu : 1922-1982

1982 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠTAJNER KARLO
7000 DNI V SIBIRIJI .- (ČETRTA IZDAJA) .- ZAGREB, 1982
GLOBUS ZAGREB
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GREGORIČ JOŽE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 04 : PISMA PETRA PAVLA GLAVARJA JOŽEFU TOMLJU 1761-1784 .- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
CEGLAR LUDOVIK
APOSTOLSKI MISIJONAR OČE SERAFIN GORIŠKI.- GORICA, 1982
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVAL LEGISLATION ARCHIVISTIQUE 1970-1980.- PARIS, 1982 VOL.XXVII
K.G.SAUR VERLAG KG, MUNCHEN
1982 francoski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ASPETTI E MOMENTI DELLA DIPLOMAZIA VENEZIANA.- VENEZIA, 1982

1982 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FABJANČIČ MARIJA
BIBLIOGRAFIJA PUBLIKACIJ SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI V LETIH 1972-1980.-LJUBLJANA, 1982
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kiauta Ladislav
Bračičeva brigada [Knjižnica NOV in POS ; 17/I]
PARTIZANSKA KNJIGA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MLAKAR BORIS
DOMOBRANSTVO NA PRIMORSKEM .-LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVAJSET LET KATOLIŠKEGA DOMA V GORICI.- GORICA, 1982 ( 1962 - 1982)
KATOLIŠKI DOM GORICA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STANISCI MARIO
ELEMENTI DI ARCHIVISTICA.- UDINE, 1982

1982 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ FRANCE
ETIMOLOŠKI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA : DRUGA KNJIGA : K-O .- LJUBLJANA, 1982
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKO GRADIVO ARHIVA SR SLOVENIJE: 1. DEL: DOKUMENTARNI FILMI .- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKO GRADIVO ARHIVA SR SLOVENIJE: 2. DEL: IGRANI IN ANIMIRANI FILMI .- LJUBLJANA, 1982
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

GARIBALDI: NELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO E DELLE BIBLIOTECHE STATALI.-ROMA,1982

1982 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Gorska reševalna služba pri Planinski zvezi Slovenije : 1912-1982
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SMOLE MAJDA
GRAŠČINE NA NEKDANJEM KRANJSKEM .- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

II. ZVEZNO POSVETOVANJE ARHIVSKIH DELAVCEV JUGOSLAVIJE.-NEUM, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
IZ ZGODOVINE TRENTE IN SOČE .-NOVA GORICA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS FRANC
IZBRANO DELO.- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Silič Nemec Nelida
Javni spomeniki na Primorskem : 1945-1978
GORIŠKI MUZEJ
1982 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
KARTUZIJA PLETERJE 1403-1595.- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KPG I MAKEDONSKOTO NACIONALNO VPRAŠANJE 1918-1974 .-SKOPJE, 1982

1982 srbski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

LJUBLJANA V ARHIVSKEM GRADIVU OD ZAČETKA 14.STOL.DO DANES: RAZSTAVA ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA .- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ĆIROVIĆ DRAGAN
ORGANIZACIJA RADA U ARHIVIMA SRBIJE.- BEOGRAD, 1982

1982 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Osnovna šola Igo Gruden Jamlje : slovesno poimenovanje 30. maja 1982

1982 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
LUKAN WALTER, PEYFUSS MAX DEMETER
OST-UND SUDOSTEUROPA-SAMMLUNGEN IN OESTERREICH:VERZEICHNIS DER BIBLIOTHEKEN, INSTITUTE, ARCHIVE UND MUSEEN.-WIEN, 1982

1982 nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PAZIN -FOTOMONOGRAFIJA .-UMAG, 1982

1982 hrvaški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PO PARTIZANSKI BELI KRAJINI.- LJUBLJANA, 1982
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1982 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

PO PARTIZANSKIH STOPINJAH: PIONIRJI PRIDOBIVAJO ZNAKE PARTIZANSKIH ENOT.-LJUBLJANA 1982
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1982 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI (PUBLIKACIJA 2) .- NOVA GORICA, 1982
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

POROMAJ SPOMIN: OB 40 - LETNICI II. TRŽAŠKEGA PROCESA.- TRST,1982
SLOVENSKA SKUPNOST V DEŽELNEM SVETU FURLANIJE-JULIJSKE BENE
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POT SLOVENSKEGA DELAVSTVA V DELAVSKO ENOTNOST: OB 40 LETNICI USTANOVITVE GLAVNEGA ODBORA DELAVSKE ENOTNOSTI IN ZAČETKA IZHAJANJA NJEGOVEGA GLASILA.-LJUBLJANA, 1982
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PRINČIČ JOŽE
PREDSEDSTVO SNOS-A, PREZIDIJ SNOS-A, PREZIDIJ USTAVODAJNE SKUPŠČINE .- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PRETEKLOST CELJA V ARHIVSKIH DOKUMENTIH KATALOG K RAZSTAVI ZGO.ARHIVA V CELJU.-CELJE, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PRIČEVANJA O SLOVENSKEM JEZIKU: KATALOG K RAZSTAVI ARHIVA SRS.- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BABIČ BRANKO
PRIMORSKA NI KLONILA: SPOMINI NA VOJNA LETA.- KOPER, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : 2. knjiga : Kacin - Pirjevec (8. do 11. snopič), Gorica 1982-1985
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za obdelavo gradiva krajevnih ljudskih odborov (vsebuje: Pristojnosti in organizacija KLO, Funkcije KLO, Preglednica vsebinskega razvrščanja gradiva KLO)

1982 slovenski ARHIVISTIKA Tipkopis

PRIRUČNIK IZ ARHIVISTIKE.- BEOGRAD, 1982

1982 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

RAZVOJ ELEKTROENERGETIKE SLOVENIJE 1945-1980.-LJUBLJANA, 1982
TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SEZNAM ČASNIKOV IN ČASOPISOV, KI JIH JE GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA PREJEMALA V LETIH 1981 IN 1982

1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Bratina Slavko
Slovenska osnovna šola Alojz Gradnik v Števerjanu : izdano ob poimenovanju šole 18. decembra 1982

1982 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

uredili Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petre
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 13/4: Trubar-Vodaine
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KRIŽNAR NAŠKO
SLOVENSKI ETNOLOŠKI FILM FILMOGRAFIJA 1905-1980 .-LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Merku Pavle
Slovenski priimki na zahodni meji
MLADIKA
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
WALTRITSCH MARKO
SLOVENSKO BANČNIŠTVO IN POSOJILNIŠTVO NA GORIŠKEM.- GORICA, 1982
KMEČKA BANKA V GORICI
1982 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOTNIK JANKO
SLOVENSKO-ANGLEŠKI SLOVAR .-LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DOLAR JARO
SPOMIN ČLOVEŠTVA.- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VOŠNJAK JOSIP
SPOMINI .-LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLAR MLADEN
STRUKTURA FAŠISTIČNEGA GOSPOSTVA: MARKSISTIČNE ANALIZE FAŠIZMA IN PROBLEMI TEORIJE IDEOLOGIJE.-LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠEBJANIČ FRANC
ŠOLNIK IN DOMOLJUB ADAM FARKAŠ (1730 - 1786).- LJUBLJANA, 1982
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠOLSKA KRONIKA: ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE, LJUBLJANA / (ZBORNIK ZA HISTORIJU ŠKOLJSTVA I PROSVJETE, ZAGREB)
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1982 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

TITO, MISEL, BESEDA IN DELO .-MARIBOR, 1982

1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TVOJA IN MOJA CERKEV.- LJUBLJANA, 1982
ZALOŽBA DRUŽINA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kogoj Jasna
Uršulinke na Slovenskem : ob 200-letnici prihoda uršulink v Škofjo Loko
Uršulinski provincialat
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 02 : POLITIČNO PREGANJANJE SLOVENCEV V AVSTRIJI 1914-1917 .-LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE, OŽINGER ANTON
ŽUPNIJA IN DEKANIJA HOČE 1146-1945.- LJUBLJANA, 1982 (POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR,INVENTARJI;19)

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.