Seznam gradiva

51 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

10 LET KMETIJSKE ŠOLE NOVA GORICA.-NOVA GORICA,1978
KMETIJSKA ŠOLA NOVA GORICA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

30 LET GLASBENE ŠOLE NOVA GORICA : POROČILO O DELU GLASBENE ŠOLE NOVA GORICA V JUBILEJNEM LETU 1977/78 .- NOVA GORICA, 1978
GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA
1978 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ARHIVI: GLASILO ARHIVSKEGA DRUŠTVA IN ARHIVOV SLOVENIJE, LJUBLJANA
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1978 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

ARHIVSKI DOKUMENTI O OBNOVI IN SOCIALISTIČNI GRADITVI V LETIH 1945 DO 1947

1978 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE U SFRJ, BEOGRAD

1978 srbski ARHIVISTIKA PERIODIKA

ARHIVSKO GRADIVO V SLOVENIJI PO OSVOBODITVI.- LJUBLJANA, 1978

1978 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Martinčič Jože
Beg iz Gonarsa
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
Bibliografsko kazalo Cerkvenega glasbenika : (1878-1945)
ZALOŽBA DRUŽINA
1978 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Asimov Isaac
Biografska enciklopedija znanosti in tehnike : življenjepisi in dosežki 1195 velikih znanstvenikov od starega veka do danes
TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE
1978 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Bitka, kakor življenje dolga : pričevanja o revolucionarnem in osvobodilnem boju Slovencev (2. izdaja)
CANKARJEVA ZALOŽBA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRITOVŠEK MARJAN
DELAVSKI RAZRED - AVANTGARDA -PARTIJA .-LJUBLJANA 1978 (DRUŽ.IZOBRAŽEVANJE;33)

1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VILFAN JOŽA
DELO, SPOMINI, SREČANJA .-LJUBLJANA 1978

1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 5: JAN. - FEB. 1943 .- LJUBLJANA, 1978

1978 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Miroslav
Gasilstvo Kanal : 1878-1978 : sto let
GASILSKO DRUŠTVO KANAL
1978 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Govor, jezik in besedno ustvarjanje v Beneški Sloveniji : prvi ciklus predavanj na Benečanskih kulturnih dnevih v Škrutovem (Sv. Lenart) leta 1973-74
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1978 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KAMEN NA KAMEN…: OB ODKRITJU SPOMENIKA PRIMORSKIM GRADBINCEM V RENČAH .- RENČE, 1978

1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGIZACIJA IN SKRB ZA ZBIRKE V MANJŠIH MUZEJIH .-NOVA GORICA, 1978
GORIŠKI MUZEJ
1978 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

LETTERE DUCALI A PIRANO: CATALOGO DELLA MOSTRA DELL' ARCHIVIO REGIONALE DI CAPODISTRIA .- (ATTRAVERSO LA STORIA; QUADERNO 5) .- KOPER, 1978
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1978 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Listina o pravicah Slovencev v Videmski pokrajini = Carta dei diritti degli Sloveni della provincia di Udine
Slovenska kulturna in izseljeniška društva v Videmski pokr
1978 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Mikuž Stane
Maksim Gaspari : monografija
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1978 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MARIBOR.- LJUBLJANA, 1978

1978 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jurca Leopold, 1905-1988
Klemenčič Drago, Benedik Metod
Moja leta v Istri pod fašizmom : spomini
ZALOŽBA DRUŽINA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Deakin Frederick William 1913-
Stabej Jože 1932-, Biber Dušan
Mussolinijevih šeststo dni
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klanjšček Zdravko
Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945 : tretja izdaja [Knjižnica NOV in POS]
PARTIZANSKA KNJIGA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Korošec Branko
Naš prostor v času in projekciji : oris razvoja zemljemerstva, kartografije in prostorskega urejanja na osrednjem Slovenskem
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Od fašističnega škvadrizma do pokolov v Rižarni : (s poročilom o procesu) : Trst - Istra - Furlanija 1919-1945
2. izdaja
ANED - TRST
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠVAJNCER JANEZ J.
ODLIKOVANJA IN ZNAKI NA SLOVENSKEM:OB 75-LETNICI MARIBORSKEGA MUZEJSTVA IN 60-LETNICI BOJEV ZA SEVERNO SLOVENSKO MEJO.-MARIBOR, 1978
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OKROGLA MIZA O PROBLEMIH VARSTVA ARHIVSKEGA GRADIVA PRED PREVZEMOM V ARHIV.-MARIBOR, 1978

1978 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OSEMDESETLETNICA SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA:1898-1978.-LJUBLJANA, 1978
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Per i 200 anni dell' Istituto magistrale di Gorizia
Istituto magistrale di Gorizia
1978 italijanski ZGODOVINA Fotokopija

Petindvajset let primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec : 1953-1978
KUD PAZ Vinko Vodopivec ŠOU v Ljubljani
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PIRANSKI DUKALI: KATALOG K RAZSTAVI POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER .- (SPREHOD SKOZI ČAS; ZVEZEK 5) .- KOPER, 1978
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1978 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ĆIROVIĆ DRAGAN
PLANIRANJE U ARHIVIMA .-BEOGRAD 1978

1978 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
HABE FRANCE
POSTOJNSKA JAMA : OB 160-LETNICI POSTOJNSKE JAME.- POSTOJNA, 1978
POSTOJNSKA JAMA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HABE FRANCE
POSTOJNSKA JAMA IN DRUGE TURISTIČNE JAME SLOVENIJE.- POSTOJNA, 1978
POSTOJNSKA JAMA
1978 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PRISPEVEK K GENEALOGIJI DRUŽINE REYA PLEMENITE CASTELLETTO

1978 nemški ZGODOVINA Tipkopis

RAZVOJ LJUDSKE OBLASTI V SLOVENSKEM PRIMORJU 1941-1947: KATALOG K RAZSTAVI POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER .- (SPREHOD SKOZI ČAS; ZVEZEK 6) .- KOPER, 1978
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1978 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

RAZVOJ ŠOLSKE TELESNE VZGOJE NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1978

1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ĆIROVIĆ DRAGAN
REŽIM KONTAKTIRANJA SA STRANCIMA U ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA-ARHIVIMA.-BEOGRAD,1978

1978 srbski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

Horvat Jasna 1945-, Grafenauer Bogo, Habič Srečo, Hribar Roman
Slovenci v predmarčni dobi in revoluciji 1848
NARODNA GALERIJA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Cevc Anica 1926-2011, Komelj Ivan, Šerbelj Ferdinand, Hauko Štefan
Slovenski kraji in naselja v preteklosti : od 17. do konca 19. stoletja : Narodna galerija, Ljubljana, [13. februar-5. marec] 1978
NARODNA GALERIJA
1978 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Miroslav
Slovenski mornarji Avstrije v obrambi Dalmacije in Istre 1849-1917 : katalog razstave Piran-Koper 1978
Pomorski muzej "Sergej Mašera"
1978 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LEŠNIK AVGUST
SPOR MED JUGOSLAVIJO IN INFORMBIROJEM.- LJUBLJANA, 1978

1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SVETOGORSKI KRIŽEV POT : OB PETDESETLETNICI NOVE BAZILIKE NA SVETI GORI 1928-1978.- NOVA GORICA, 1978
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN NA SVETI GORI
1978 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ŠESTO DIJAŠKO OBMEJNO SREČANJE PRIMORSKE.- GORICA, 1978
KLASIČNI LICEJ PRIMOŽ TRUBAR V GORICI
1978 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
JEROVŠEK TONE
UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR.- LJUBLJANA 1978

1978 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO KNJIŽNJICI.-NOVA GORICA, 1978
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
1978 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO PARTIZANSKIH POTEH.-LJUBLJANA 1978

1978 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

X. kongres ZSMS, Nova Gorica 1978 (Deseti kongres ZSMS)

1978 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO

ZGODOVINSKI MEJNIKI ZA PRIKLJUČITEV PRIMORSKE K JUGOSLAVIJI 1978
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
ŽUPNIJSKI ARHIVI .- BOGOSLOVNI VESTNIK: GLASILO TEOLOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI

1978 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija