Seznam gradiva

52 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Verbovšek Polde
100 let gasilskega društva Vipava
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIPAVA
1977 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

100 LET GASILSKEGA DRUŠTVA VIPAVA.-NOVA GORICA,1977
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIPAVA
1977 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

30 LET GORIŠKE GIMNAZIJE: 1947 - 1977 .- NOVA GORICA, 1977
GIMNAZIJA NOVA GORICA
1977 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

ACTA HISTORICO-OECONOMICA IUGOSLAVIAE: ČASOPIS ZA EKONOMSKU POVIJEST JUGOSLAVIJE, ZAGREB [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]
ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB
1977 hrvaški ZGODOVINA PERIODIKA
FERENC TONE
AKCIJE ORGANIZACIJE TIGR V AVSTRIJI IN ITALIJI SPOMLADI 1940 .- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BEZEK VANDA
ANALITIČNI INVENTAR FONDA OBČINE IZOLA, KOPER
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1977 slovenski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
STANISCI MARIO
APPUNTI DI METROLOGIA .-TRIESTE, 1977

1977 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BOSIĆ MILOVAN
ARHIVSKA GRAĐA KAO IZVOR ZA ISTORIJU SAVEZA KOMUNISTA JUGOSLAVIJE: SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE U NOVOM SADU .- BEOGRAD, 1977

1977 srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 12 .- ZAGREB, 1977

1977 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Barto
Calendarium Sacerdotum Defunctorum dell'Arcidiocesi di Gorizia

1977 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MORAZÉ CHARLES
DEVETNAJSTO STOLETJE 1775-1905:PETA KNJIGA/TRETJI ZVEZEK V/3. .- LJUBLJANA, 1977
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Dol skozi boj do svobode = [Nella lotta per la liberta]
"Kras" Dol pri Doberdobu
1977 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GLASBENA ŠOLA V POSTOJNI 1947-1977.- POSTOJNA, 1977
GLASBENA ŠOLA POSTOJNA
1977 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cusin Fabio
Cervani Giulio
Il confine orientale d'Italia : nella politica europea del XIV e XV secolo

1977 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ITINERARI ARHIVISTICI ITALIANI ORGANIZZAZIONE ARCHIVISTICA.- ROMA, 1977

1977 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO
IZ ZGODOVINE TRENTE .- 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KATALOG ROKOPISOV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V LJUBLJANI, LJUBLJANA
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
1977 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA
Rode Franc
Knjiga o verstvih
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1977 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Šibelja Franc, Pavlin Mile
Kraški junak Stjenka
ZALOŽBA LIPA
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klopčič France
Kritično o slovenskem zgodovinopisju
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONOLOGIJA DOGODKOV NA PRIMORSKEM (MAJ 1945-SEPT.1947).- NOVA GORICA, 1977
GORIŠKI MUZEJ
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gradnik Vladimir
Krvavo Posočje
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1977 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

KULTURNI CENTER IVAN CANKAR V LJUBLJANI.- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski KULTURNA ZGODOVINA izločeno ob inv 202

LOMBARDO-VENETO, PADOVA [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1977 italijanski NEZNANO PERIODIKA
MARX, ENGELS
MANIFEST KOMUNISTIČNE STRANKE (KOMUNISTIČNI MANIFEST) .- LJUBLJANA, 1977
ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE "KOMUNIST"
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KACIN WOHINZ MILICA
NARODNOOBRAMBNO GIBANJE PRIMORSKIH SLOVENCEV 1921-1928 .- I. KNJIGA

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 1945-75

1977 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OB TRIDESETLETNICI USTANOVITVE SLOVENSKE DEMOKRATSKE ZVEZE V GORICI.-GORICA, 1977
SKUPINA SLOVENSKIH DEMOKRATOV
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OBČANOV VODNIK.- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

OBČINA NOVA GORICA 1947-1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BORISOV PETER
OD RANOCELNIŠTVA DO ZAČETKOV ZNANSTVENE KIRURGIJE NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1977
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Orjak ob Soči : Salonit Anhovo

1977 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kolenc Črtomir - urednik
OSIMSKI SPORAZUMI L.1977
LIPA KOPER
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OSVOBODITEV SLOVENIJE 1945 .-LJUBLJANA 1977

1977 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
TODOROVIĆ MILAN
PEDAGOŠKA FUNKCIJA BIBLIOTEKA MUZEJA I ARHIVA I OBLICI SARADNJE SA ŠKOLOMA, 1977

1977 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PIRAN V OHRANJENI ZAPISANI BESEDI: KATALOG K RAZSTAVI POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER.- (SPREHOD SKOZI ČAS; ZVEZEK 4) .- KOPER, 1977
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1977 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PRUNK JANKO
POT KRŠČANSKIH SOCIALISTOV V OF SLOVENSKEGA NARODA.- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žvan Mimi
Površine občin in katastrskih občin v SR Sloveniji po stanju 31.12.1975
Geodetska uprava SRS
1977 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PREKMURSKO ŠOLSTVO SKOZI STOLETJA.- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JAVORŠEK JOŽE
PRIMOŽ TRUBAR:ZBIRKA ZNAMENITI SLOVENCI.-LJUBLJANA, 1977
PARTIZANSKA KNJIGA
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RAZVOJ FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM OD 1840-1918

1977 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Peter
Slovenska partizanska plačilna sredstva = The Slovene partisan means of payment = Les moyens de paiements des partisans slovenes
NARODNA BANKA SLOVENIJE
1977 slov.,ang.,fr. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KARDELJ EDVARD
SMERI RAZVOJA POLITIČNEGA SISTEMA SOCIALISTIČNEGA SAMOUPRAVLJANJA.- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
STANISCI MARIO
SOMMARIO DI ARCHIVISTICA .-TRIESTE, 1977

1977 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DEUTSCHER ISAAC
STALIN: POLITIČNA BIOGRAFIJA .-ZAGREB, 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠTANJEL 1977

1977 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KERMAVNER DUŠAN
TEMELJNI PROBLEMI PRIMORSKE POLITIČNE ZGODOVINE .-LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DAMJANOVIĆ PERO
TITO PRED NALOGAMI ZGODOVINE.- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
VUK MARKO
TRENTA,VRSNO,TOLMIN,DOBROVO,MEDANA,KROMBERK,ŠTANJEL-VODNIK PO ZBIRKAH GORIŠKEGA MUZEJA.- NOVA GORICA, 1977
GORIŠKI MUZEJ
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

V EDINOSTI: EKUMENSKI ZBORNIK 1977: SIMPOZIJ V LOVRANU.- LJUBLJANA, MARIBOR, 1997
SLOVENSKI EKUMENSKI SVET
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽENITOVANJSKE ŠEGE NA PRIMORSKEM .- ZV. 5 .- NOVA GORICA, 1977
GORIŠKI MUZEJ
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Valenčič Vlado
Žitna trgovina na Kranjskem in ljubljanske žitne cene od srede 17. stoletja dob prve svetovne vojne = Krains Getreidehandel und die Getreidepreise von Ljubljana von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.