Seznam gradiva

28 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 4 .- ZAGREB, 1960

1960 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

CELJSKI ZBORNIK 1960 .-CELJE, 1960

1960 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
REMŠKAR TINE
DOBRODOŠLI V PARTIZANSKIH LOKVAH.-NOVA GORICA, 1960

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 4 (HIL-JUGOS) .- ZAGREB, 1960

1960 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Gorski svet v Sloveniji : Pregled gorskih skupin, planinskih postojank in potov
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
1960 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Gabrovšek Franc, 1890-1951
Jugoslavia's frontiers with Italy : (Trieste and its hinterland)
JUGOSLAV INFORMATION CENTER
1960 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kazenski zakonik : (prečiščeno besedilo) : Uvodni zakon h kazenskemu zakoniku ; Prehodne in končne določbe zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika ; Pojasnila
URADNI LIST LRS
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
SONDERDRUCK
MITTEILUNGEN DES OSTERREICHISCHEN STAATSARCHIVS 13 BAND.- WIEN, 1960

1960 nemški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

PREDPISI O POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU.- LJUBLJANA, 1960

1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: I.DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: II.DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: III.DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: IV.DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: V. DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

PRISPEVKI ZA NOVEJŠO ZGODOVINO (PRISPEVKI ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA), LJUBLJANA
INŠITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA, LJUBLJANA
1960 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

RAZPRAVE IN GRADIVO, LJUBLJANA
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
1960 slovenski NEZNANO PERIODIKA
MOHORIČ IVAN
RUDNIK ŽIVEGA SREBRA V IDRIJI.- IDRIJA 1960

1960 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

uredil Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 09/3: Raab-Schmid
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Slovensko primorje
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1960 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

SPLOŠNI PREGLED FONDOV DRŽAVNEGA ARHIVA LRS.- LJUBLJANA 1960

1960 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Struktura in tehnika zgodovinske vede : (uvod v študij zgodovine)
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Brezovar Milan
Šole in muzeji
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ŽUN ANTON
TEMELJI DRUŽBENE IN DRŽAVNE UREDITVE FLRJ.- LJUBLJANA,1960

1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
STELE FRANCE
UMETNOST V PRIMORJU .-LJUBLJANA, 1960

1960 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zaporedni seznam in abecedni imenik katastrskih občin v Ljudski republiki Sloveniji : sestavljen po Zakonu o območjih okrajev in občin v LRS, Ur.l. št. 24/55, s spremembami vključno Zakona o spremembah Zakona o območjih okrajev in občin v LRS, Urad
Geodetska uprava SRS
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ZAUPNI DNEVNIK GROFA CIANA I.DEL.-LJUBLJANA, 1960
ČASOPISNO PODJETJE VEČER
1960 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAUPNI DNEVNIK GROFA CIANA II.DEL.-LJUBLJANA, 1960
ČASOPISNO PODJETJE VEČER
1960 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 4#, Doba začasne obnovitve fevdalnega reda pod okriljem absolutne vlade vladarja ter nastajanja velikih premoženj od protireformacije do srede XVIII. stoletja
GLAVNA ZADRUŽNA ZVEZA, ODDELEK ZA TISK IN PROPAGANDO
1960 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.