Seznam gradiva

17 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
GRAFENAUER BOGO
BOJ ZA STARO PRAVDO NA SLOVENSKEM .- LJUBLJANA, 1974

1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
ELEMENTI REVOLUCIONARNOSTI V POLITIČNEM ŽIVLJENJU NA SLOVENSKEM .-LJUBLJANA 1973

1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
ETHNICH KONDICIONS IN CARINTHIA.-LJUBLJANA, 1946

1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Kanalska dolina : (etnografski razvoj)
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
OBLIKOVANJE SEVERNE SLOVENSKE NARODNOSTNE MEJE.- LJUBLJANA,1994

1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Grafenauer Bogo, Gestrin Ferdo, Pleterski Janko, Vilfan Sergij 1919-1996, Flere Darja
Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kos Milko, Čermelj Lavo 1889-1980, Grafenauer Bogo, Jeri Janko, Kušej Gorazd
Slovenci v Italiji včeraj in danes
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Horvat Jasna 1945-, Grafenauer Bogo, Habič Srečo, Hribar Roman
Slovenci v predmarčni dobi in revoluciji 1848
NARODNA GALERIJA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SIENČNIK LUKA, GRAFENAUER BOGO
SLOVENSKA KOROŠKA: SEZNAM KRAJEV IN POLITIČNO UPRAVNA RAZDELITEV .- LJUBLJANA, 1945

1945 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
SLOVENSKO NARODNO VPRAŠANJE IN SLOVENSKI ZGODOVINSKI POLOŽAJ.- LJUBLJANA, 1987
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Struktura in tehnika zgodovinske vede : (uvod v študij zgodovine)
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
THE NATIONAL DEVELOPMENT OF THE CARANTIAN SLOVENES.-LJUBLJANA, 1946

1946 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 1#, Od naselitve do uveljavljenja frankovskega reda (z uvodnim pregledom zgodovine slovenskega ozemlja do naselitve alpskih Slovanov)
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 2#, Doba zrele fevdalne družbe od uveljavljanja frankovskega fevdalnega reda do začetka kmečkih uporov
2. popravljena in delno dopolnjena izd.
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 3#, Doba prve krize fevdalne družbe na Slovenskem od začetka kmečkih uporov do viška protestantskega gibanja
KMEČKA KNJIGA
1956 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 4#, Doba začasne obnovitve fevdalnega reda pod okriljem absolutne vlade vladarja ter nastajanja velikih premoženj od protireformacije do srede XVIII. stoletja
GLAVNA ZADRUŽNA ZVEZA, ODDELEK ZA TISK IN PROPAGANDO
1960 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 5#, Začetki slovenskega narodnega prebujenja v obdobju manufakturne in začetkov industrijske proizvodnje ter razkroja fevdalnih organizacijskih oblik med sredo XVIII. in sredo XIX. stoletja
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.